به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.

توضیحات

سفارش گیر تبلت پوز به دستگاه های سه کاره ای گفته میشوند که به مهماندار رستوران این قابلیت را می دهند ،در زملن سفارشگیری صوزتحساب مشتری را چاپ کنند و به وسیله پوز داخل دستگاه میز مورد نظر را تسویه کنند